วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภาษาจีนในประเทศไทย

สารพันปัญหาการเรียน "ภาษาจีน" ในไทย

จีนประเทศมหาอำนาจของโลก มีอิทธิพลต่ออนาคตระบบเศรษฐกิจโลก เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และมีบทบาทในการต่อรองมากขึ้น ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและภาษาจีนจึงกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาการค้าในอนาคตได้ ส่งผลให้ตลาดของการเรียนรู้ "ภาษาจีน" ในเมืองไทยบานสะพรั่ง แต่ไร้ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

ผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ อาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉายภาพกระแสเห่อเรียนภาษาจีนของคนไทย ไว้ในงานสัมมนาเรื่อง "ปัญหาการเรียนภาษาจีนในประเทศไทย" ว่า รัฐบาลในอดีตเคยปิดกั้นการเรียนรู้ภาษาจีน กระทั่ง ค.ศ. 1992 รัฐบาลเปิดเสรีทางการศึกษา ทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากตามศูนย์การค้า หรือแหล่งชุมชนทั่วไปล้วนเปิดสอนภาษาจีน จนเข้าสู่ยุคการแข่งขัน เฉพาะในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนสอนภาษาจีนไม่น้อยกว่า 114 แห่งทั่วประเทศ และกว่า 24 แห่งตั้งในเขตกรุงเทพฯ ไม่นับรวมในสังกัด กทม. และศูนย์ภาษาและสถาบันภาษาจีนที่ผุดขึ้นไม่น้อยกว่า 30 แห่ง ในกรุงเทพฯ โดยแต่ละศูนย์ยังมีสาขาอีก 7-8 สาขาทั่วประเทศ และในระดับอุดมศึกษามีการตื่นตัวไม่น้อย มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีน ในลักษณะวิชาเอก โท หรือวิชาเลือกเสรีจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่บรรจุในหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์

"หลักสูตรภาษาจีนในไทยยังไม่มีระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ที่เป็นระบบกลาง ทำให้เกิดปัญหา ภาครัฐยังไม่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง ให้สอดคล้องกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะหลักสูตรที่ขาดความต่อเนื่องในแต่ละระดับการศึกษา เพราะทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มักจะเริ่มสอนที่หลักสูตรระดับพื้นฐานเหมือนกัน ทั้งที่เด็กแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน จึงเกิดปัญหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรยังมีความรู้ไม่มากพอ" ผอ.ก่อศักดิ์ ชี้จุดอ่อนระบบการเรียนรู้ภาษาจีนของไทย

ขณะที่ ดร.นริศ วศินานนท์ อาจารย์ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ยังมองเห็นปัญหาอีกหลายด้านของการเรียนภาษาจีนในประเทศไทย ทั้งปัญหาขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา เพราะไม่ใช่ว่าคนจีนทุกคนจะเป็นครูผู้สอนได้ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้การเปิดหลักสูตรใหม่ จะต้องมีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกในสาขานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้บริหารหลักสูตรต้องมีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป

"วิชาภาษาจีนถือเป็นเรื่องใหม่ของไทย ยังไม่มีการผลิตบุคลากรได้มากพอ อาจารย์ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ และกลุ่มนักเรียนไทยที่ได้รับทุนจากรัฐบาล แต่เป็นเพียงส่วนน้อยส่วนอาจารย์สถาบันภาษาและศูนย์ภาษา ก็มักไม่ได้จบด้านครุศาสตร์มาโดยตรง ไม่มีประสบการณ์การสอน และไม่มีความรู้วิชาชีพของครู" ดร.นริศ ชี้ปูมหลังครูสอนภาษาจีนในไทย

ดร.นริศ ยังเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีบทบาทในการดูแลการเรียนการสอนภาษาจีน โดยรัฐบาลควรจัดทำหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย รูปแบบการใช้ภาษาที่เปลี่ยนไป และเกิดความต่อเนื่อง เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา สามารถวัดและประเมินมาตรฐานได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพร้อมจะทำงานได้ทันที

ด้วยภาษาจีนกำลังกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่จะช่วยให้ประเทศไทยเปิดประตูสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการค้า ทั้งเป็นตัวเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านภาษาจีนจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนทางการศึกษา ที่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจะต้องถือเป็นภารกิจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันพัฒนาเพื่อยกระดับบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าประเทศเพื่อนบ้านในแทบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


เครดิต โดย http://www.china2learn.com/board/show.php?qID=12199

7 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2552 21:33

  ในยุคสมัยนี้ ภาษาทีต่างประเทศย่อมมีผลต่อการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาษาจีนที่มีความนิยมในตอนนี้ ดั้งนั้นนักเรียน นักศึกษาก็ไม่ควรมองข้ามการเรียนภาษาต่างประเทศด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2552 21:38

  จาดดารศึกษาภาษาจีนเปนที่นิยมในประเทศไทยแล้วยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ในประเทษอื่นอีกด้วย เพราะอาจจะเป็นผลมาจากการมีอิทพลของจีนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่แผ่ขยายออกไปทั้งเอเชีย และยุโรป อาจจะแผ่ขยายในทั่วโลกอีกไม่นาน ดั้งนั้นเราจำเป็นต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อค้าขาย และเราอาจจะใช้ภาษาจีนในการติดต่อความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ในอนาคนก็ได้

  ตอบลบ
 3. ภาษาจีนเป็นภาษาที่น่าสนใจจริงๆ
  น่าเรียนมาก

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2552 21:59

  เห็นด้วยกับความคิดเห็นข้างบนว่า ภาษาต่างประเทศที่รองมาจากภาษาอังกฤษ ตอนนี้ภาษาจีนก็เป็นที่นิยมมากที่สุดในตอนนี้ เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความร่วมมือกับไทยอีกด้วย

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2552 23:26

  อยากเก่งภาษาจีนมากๆ เพื่อที่จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2552 23:30

  ดีคับ ภาษาจีน น่าสนใจดี

  มีสำคัญต่อการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน

  แต่จะทำไงดีอ่า เรียนไม่รู้เรื่อง

  อย่างนี้ต้องฝึกฝน

  เอาเป็นว่าช่วยสอนให้ก่อนหน่อยดิ ขอเป็น 008 นะ

  ........₣ł2ёΣ MάN..........

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม 2552 01:14

  ภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญนะ

  อยากพูดภาษาจีนเป็น

  ทำไงดี

  ตอบลบ